Contracte de Intretinere - Notar Amarie

Du-te la conținut

Meniul principal :

Contracte de Intretinere

Domenii de Expertiza > Contracte
Contractul de întreținere

Definiție și legislație aplicabilă

Contractul de întreţinere este actul prin care o parte se obligă să efectueze prestaţiile necesare întreţinerii şi îngrijirii celeilalte părţi sau a unui terţ, pe o anumită durată. Dacă părțile nu au prevăzut în contract durata întreţinerii sau au menționat numai caracterul viager al acesteia, atunci debitorul întreținerii îi datorează creditorului întreținere pentru toată durata vieţii acestuia din urmă.
Contractul de întreținere este reglementat de Art. 2254 și următoarele din noul Cod Civil.
Potrivit art. 2255 din noul Cod Civil referitor la forma contractului de întreținere, acesta se încheie în formă autentică, la notariat, sub sancţiunea nulităţii absolute. De asemenea, este nul absolut atât contractul care stipulează o obligație de întreținere constituită pe durata vieţii unui terţ care era decedat în ziua încheierii contractului, cât și contractul prin care s-a constituit cu titlu oneros o obligație de întreținere pe durata vieţii unei persoane care, la data încheierii contractului, suferea de o boală din cauza căreia a murit în interval de cel mult 30 de zile de la această dată.


Acte necesare pentru contractul de întreținere

acte de identitate părţi;
acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul contractului (după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, act vânzare-cumpărare autentificat, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor etc.);
certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Administraţia Financiară competentă1, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către Stat;
documentaţia cadastrală a bunului imobil (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu), întocmită de un expert cadastral autorizat;
extras de carte funciară pentru autentificare2;
pentru apartamente, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari care sa arate că proprietarul este la zi cu datoriile faţă de aceasta (întreţinere, cheltuieli, reparaţii, cheltuieli comune etc.).
 
 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal